dreamstimeextrasmall 27011008Mange pasienter blir dessverre utsatt for feilbehandling i helsevesenet. Noen ganger med svært alvorlige følger. Det kan dreie seg om for sent stilt kreftdiagnose, fødselsskader, komplikasjoner under operasjon, tannbehandlingsfeil m.m. I slike tilfeller kan pasienten har krav på erstatning for pasientskade av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Se nedenfor for mer informasjon.

Erstatning ved pasientskade

Ménerstatning er en kompensasjon for smerte og tapt livsutfoldelse. Erstatningen ytes vanligvis ikke med mindre den medisinske invaliditetsgraden er på 15% eller mer, og fastsettes normalt i spesialisterklæringen.

Du har krav på å få dekket alle utgifter du har fått på grunn av feilbehandlingen, så lenge de er rimelige og nødvendige. Dette gjelder også utgifter til advokat i forbindelse med skadesaken.

Hvis du etter feilbehandlingen har opplevd en nedgang i inntekt som en følge av skaden, plikter NPE å dekke dette. Du vil ofte få dette dekket á konto underveis i saken.

I den grad du ikke lenger klarer å utføre arbeid i hjemmet, har du også krav på kompensasjon for dette. Du kan få hjelp i hjemmet gjennom kommunale ytelser, som for eksempel hjemmehjelp. Dette må søkes dekket før du fremmer krav mot NPE.

Personskade etter feilbehandling eller feilmedisinering, inklusive feilinformasjon og mangelfull informasjon

Har det blitt begått feil i medisinsk behandling du har mottatt, slik at du har fått en personskade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). En behandlingsskade kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte inntekter, i verste fall for resten av livet. Dette er tap du kan kreve erstattet gjennom den offentlige ordningen for pasientskadeerstatning.

Selv om NPE er et offentlig forvaltningsorgan, er det mange pasienter som opplever NPE mer som en motpart enn som et nøytralt, veiledende organ når det kommer til at organet skal utbetale en pasientskadeerstatning. En pasientskadesak kan by på mange vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger. Hvis du er blitt påført en personskade etter feilbehandling vil vi derfor anbefale at du tar kontakt med oss. Når NPE har akseptert at du har en behandlingsskade, aksepterer de også å betale dine utgifter til advokat i rimelig og nødvendig utstrekning.

Rettslig grunnlag - pasientskadeloven § 2:

Pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, har krav på erstatning når skaden skyldes

a) svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes,

b) teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp,

c) smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom,

d) vaksinasjon, eller

e) forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler.

Det skal tas hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten på skadetidspunktet, er tilsidesatt. Utilstrekkelige ressurser skal ikke medføre ansvar dersom ressursfordelingen har vært forsvarlig og virksomheten i alminnelighet holder en forsvarlig standard.

Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter første og annet ledd, kan det unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Det skal legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.

Kongen kan bestemme at erstatningskrav i henhold til konvensjoner som Norge er forpliktet av, skal behandles som krav etter denne loven.

Litt om saksgangen ved erstatning for pasientskade

Norsk Pasientskadeerstatning behandler alle erstatningskrav som følge av feilbehandling i Norge. Fra 2009 gjelder dette også ved behandlingsskader og pasientskader fra private legekontorer/sykehus.

For at du skal kunne få erstatning for feilbehandlingen må det være en sammenheng mellom feilbehandlingen og den pasientskaden du er påført. Spørsmålet om slik årsakssammenheng må utredes av spesialister innenfor medisin.

NPE vil ofte forsøke å få en uttalelse om dette fra en lege på det behandlingsstedet som feilbehandlet deg og utelukkende på basis av innhentede journaler mv. Du bør insistere på at vurderingen innhentes fra en uavhengig spesialist som også foretar en undersøkelse av deg. Spesialistvalget er svært viktig, og i all hovedsak avgjøres din pasienskadesak av denne. Våre advokater har lang erfaring i å finne frem til de mest kompetente spesialistene.

I saker om pasientskadeerstatning oppstilles det også et vilkår om at ditt økonomiske tap må overstige kr 5.000,- for at du skal kunne ha noe krav om erstatning. Det er du som fremsetter kravet som også må sannsynliggjøre tapet du mener å få. Ta derfor vare på alle kvitteringer og oversikter som kan dokumentere erstatningskravet du fremsetter.

Hvis du får avslag på kravet om erstatning, eller bare delvis medhold i NPE, kan dette påklages til Pasientskadenemnda. Du må følge ordningen med NPE og videre klage til Pasientskadenemnda før du kan bringe kravet om pasientskadeerstatning inn for de alminnelige domstolene.

 

 

 

 


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge