Mange er ikke klar over at de kan være dekket under ulike typer forsikringer. Nedenfor følger en oppstilling over forsikringer det kan være verdt å undersøke nærmere. Ulykkesforsikringer utbetales i tillegg til erstatningen fra det ansvarlige forsikringsselskap etter f.eks. en trafikkulykke eller yrkesskadesak.

1.  Ulykkesforsikring, fører- og passasjerulykkesforsikring

Mange skadelidte har tegnet ulykkesforsikringer, enten privat eller kollektivt via arbeidsgiver eller fagforening. Er skaden skjedd i ditt arbeide, må du sjekke at arbeidsgiver melder fra til det aktuelle forsikringsselskap og trygdekontoret.

Fører eller passasjer i bil som blir påført varig medisinsk invaliditet, vil som regel være dekket av en særskilt fører- eller passasjerulykkesforsikring. Dette er en tilleggsdekning, men faktum er at denne dekningen er tegnet på ca. 97% av alle forsikrede personbiler. Forsikringen kommer til utbetaling selv om den varige medisinske invaliditeten er under 15%. Som regel er utbetalingen maksimert til kr 200.000,- ved 100% medisinsk invaliditet.

2.  Reiseforsikring - ferie- og fritidsforsikring

I disse forsikringene er det ofte innarbeidet en ulykkesforsikring, som også gjelder om du ikke er på ferie. Mange glemmer dette idet de tror at forsikringen kun dekker tap av feriebagasje og fri hjemreise ved skade eller sykdom. Sjekk derfor om din reiseforsikring dekker personskade etter ulykke.

3.  Kredittkort, medlemskap i foreninger etc.

Enkelte kredittkortselskaper har innarbeidet en ulykkesforsikring i kortet, som f.eks. Diners Club, American Express og Eurocard. Undersøk om du har slike ordninger. Videre har enkelte idrettslag og foreninger tegnet ulykkesforsikringer for sine medlemmer.

Orientér deg hos ditt lag/forening hvorvidt det er tegnet forsikringer som kan være aktuelle i din sak.

Ta også kontakt med din arbeidsgiver og fagforening for å undersøke om det er tegnet kollektiv forsikring.

4.  Pensjonsforsikringer

Er man dekket under en pensjonsforsikring, gjerne i arbeidsforhold (kollektiv pensjonsforsikring) eller ved såkalt egen pensjonsforsikring etter skatteloven (EPES), vil tap av ervervsevnen utløse krav mot angjeldende livsforsikringsselskap om dekning av uførepensjon. Dette er en månedlig ytelse som skal gi erstatning for løpende inntektsbortfall som følge av tap av ervervsevnen.

Uførepensjon i arbeidsforhold reduserer imidlertid erstatningen fra det ansvarlige forsikringsselskapet etter f.eks. en trafikk- eller yrkesskade, på samme måte som uførepensjon fra folketrygden. Slik samordning skal i utgangspunktet ikke finne sted dersom du har betalt premie for egen pensjonsforsikring (EPES), og som kommer til utbetaling som individuell uførepensjon etter en trafikkulykke.

5.  Gjeldsforsikring

Dersom du har tegnet gjeldsforsikring, vil denne etter en skade kunne dekke det resterende av dine låneforpliktelser på boliglån. Vilkårene er noe forskjellig fra selskap til selskap. Noen krever minst 50% medisinsk invaliditet, mens andre (de beste ordningene) kommer til utbetaling dersom du mister minst 50% av ervervsevnen som følge av skaden.

6. Barneforsikring

Vi opplever ofte at mange ikke er klar over at barna kan være medforsikret under ulykkesforsikringer som foreldrene har inngått. I tillegg tilbyr forsikringsselskapene egne barneforsikringer.

Kollektive forsikringer som fagforeninger og arbeidsgivere har inngått for sine medlemmer og ansatte har ofte forsikringsordninger, særlig ulykkesforsikring, som gjelder for familiemedlemmer (barn, ektefelle og samboer). Dette er lett å overse.  

(Skadesiden.no)

 


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge